Logo - lenke til forsiden

Råd og rutiner

Rutiner og råd for etablering av et systematisk pårørendearbeid

Pårørende har ofte en sentral rolle i omsorg, behandling og rehabilitering ved alvorlig sykdom. De kan være en betydelig ressurs for brukeren og bør involveres når de selv og brukeren ønsker det. Å anerkjenne deres innsats, etterspørre deres kunnskap og se og møte deres behov, er særdeles viktig i psykisk helsearbeid. Barn og unge som er pårørende har et særlig behov for oppfølging og ivaretagelse for å mestre livssituasjonen når en av foreldrene er alvorlig psykisk syk og/eller har et avhengighetsproblem. (Handlingsplan for psykisk helsearbeid i Oslo kommune (2015-2017))

Etablering av et systematisk pårørendesamarbeid i bydelene

Identifisere hvor i tjenesteforløpet det er hensiktsmessig å involvere pårørende:

  • I forbindelse med søknadsbehandling (supplerende informasjon fra pårørende som kan være relevant for søknadsbehandling)
  • Når vedtak er gjort (informere pårørende og bidra til forventningsavklaring)
  • I utføring av tjenestene (samarbeid og rollefordeling)

Forslag til rutiner for pårørendearbeid:

  1. Avklar om pårørende kan involveres
  2. Innkall til et første møte
  3. Kartlegg pårørendes roller, omsorgsoppgaver og behov (også barn)
  4. Innhent informasjon fra pårørende
  5. Gi den informasjon som pårørende trenger
  6. Informer om PIO-senteret og andre aktuelle tilbud
  7. Avtal videre samarbeid og kontaktperson

Hvordan få til systematisk pårørendearbeid