Logo - lenke til forsiden

Pårørende - frivillige

Brukermedvirkning og brukerrepresentasjon

LPP Oslo har vært og er involvert i flere prosesser i Oslo kommune og nasjonalt. Vi er representert i Velferdsetatens nyetablerte brukerråd, i dialogmøter frem mot brukervalg for bo- og omsorgstjenester for mennesker med funksjonsnedsettelse, i prosjektgruppen for ny handlingsplan for psykisk helse i Oslo, og i referansegruppen for ny veileder for involvering av pårørende i helse- og omsorgstjenesten, i regi av Helsedirektoratet. 

LPP Oslo har i dag 13 brukerrepresentanter der 7 av dem er brukerrepresentanter ved Oslo universitetssykehus (OUS).

I tillegg har vi representanter i Samhandlingsforum I, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Skjelfoss Psykiatriske senter, Det sentrale Rådet for funksjonshemmede i Oslo, Rådet for funksjonshemmede i Østensjø og Nordstrand, og Råd for psykisk helsearbeid, Gamle Oslo bydel. Videre har man har man brukerrepresentasjon i bydelene: Alna og Østensjø, samarbeidsprosjekt Psyksam (Bydelene Ullern,Vestre Aker, Frogner og Diakonhjemmet sykehus), Arbeid og Psykisk helse (NAV), Lokalt kunnskapsbasert psykisk helsesamhandling (Bydel Gamle Oslo og Lovisenberg distriktpsykiatriske senter) og nyopprettet Brukerråd i Velferdsetaten.. Vi har representanter i referansegruppen for ny veileder for pårørendesamarbeid i Helsedirektoratet og deltok i prosjektgruppen for ny handlingsplan i Oslo kommune.

Opplæring og oppfølging av LPP Oslos brukerrepresentanter

Styreleder for LPP nasjonalt, Anne-Grethe Terjesen er vår koordinator for brukerrepresentasjon i LPP Oslo og har ansvar for opplæring og oppfølging av våre brukerrepresentanter. Hun har lang og bred erfaring som brukerrepresentant, først og fremst som leder av Klinikk psykisk helse og avhengighet i OUS, men også som brukerrepresentant og nå leder av Bruker ROP i helsedirektoratet. Hun er nylig valgt til nestleder i FFO Oslo. Hun har vært medansvarlig for opplæringsmappen for brukerråd utarbeidet av Brukerrådet ved Klinikk psykisk helse og avhengighet. Denne mappen har vært utgangspunktet for opplæringsarbeidet til LPP Oslo.

Opplæring og erfaringsutveksling har vært gjennomført i Forum for brukerrepresentasjon, og i tillegg har den enkelte brukerrepresentant fått oppfølging individuelt ved behov. Det har i år vært avholdt tre møter i Forum for brukerrepresentasjon og i tillegg har våre representanter vært invitert til LPPs likemannskonferanse og OUS’ brukerrådsseminar. Flere representanter har også deltatt på FFOs kurs i brukermedvirkning modul 1.

Opplæringen har hatt fokus på fakta og forskning om pårørende, hvordan bruke PIO-senteret i arbeidet som brukerrepresentant, bl. a. statistikk og kunnskap om problemstillinger fra vår nasjonale rådgivningstelefon, og strategiske valg om hva som skal tas opp i de enkelte brukerråd.