Logo - lenke til forsiden

Personlig ombuds ordningen ved PIO-senteret

PIO-senteret etablerte i 2010 et forsøk med Personlig ombud, etter modell fra Sverige, og på bakgrunn av et langvarig engasjement fra pårørende i LPP Oslo. Et engasjement basert på pårørendes erfaring om at mange psykisk syke ikke får den hjelpen de selv mener å trenge, og at pårørende derfor får rollen som omsorgsgivere.

Et samarbeidsprosjekt

Personlig ombuds prosjektet hadde i oppstart og de første årene et samarbeid med bydel Sagene, og i  2012 skrev vi en samarbeidsavtale med bydel Gamle Oslo. En bred og sammensatt referansegruppe med representanter fra helseetaten, Oslo kommune, samarbeidende bydeler, NAV, spesialisthelsetjenesten, Fontenehuset, Helse og sosialombudet og brukerorganisasjoner fulgte prosjektet de første årene. Helsedirektoratet støttet prosjektet som et samhandlingsprosjekt, og bidro til en følgeevaluering av ordningen. Prosjektet har hele veien hatt tett kontakt og samarbeid med den svenske personlig ombudsordningen.

Basert på de gode resultatene fra følgeevalueringen og stor pågang gikk personlig ombud i 2014 fra å være et prosjekt til å bli en ordning i PIO-senteret. Personlig ombud har siden oppstart blitt finansiert av Oslo kommune, og i perioder av helsedirektoratet. De to samarbeidsbydelene har også bidratt økonomisk.  Prosjektet har hatt to personlig ombud ansatt  i PIO-senteret siden 2010 og utvidet i 2014 med et tredje personlig ombud. Nestleder ved PIO-senteret følger opp ordningen.

Hva er et personlig ombud?

Personlig ombud er en person som arbeider uavhengig av offentlige myndigheter, på den enkelte persons oppdrag basert på dennes ressurser, behov og oppsatte mål. Det kan bl.a. handle om behov for støtte i en prosess eller for å nå et mål eller i kontakten med ulike offentlige tjenester. Ordningen kan vise til gode resultater i Sverige over mange år, og har bidratt til bedre tilpassede tjenester for den enkelte, til færre innleggelser, og til at flere har fått muligheten til å leve et uavhengig liv på egne premisser. Den norske følgeevalueringen av Rambøll viser mange tendenser til de samme gode resultatene.

Viktige prinsipper for personlig ombud:
  • Klienten er oppdragsgiver og styrer prosessen
  • Det er ombudet som velges av klienten, ikke omvendt
  • Arbeidet utgår fra den enkeltes behov og ønsker, ikke fra noe behandlingsperspektiv. Man arbeider ut ifra opplevde behov
  • Ombudet skal fokusere på det friske og se muligheter, ikke symptom, problem og begrensninger
  • Ombudet har taushetsplikt og fører ikke journaler etc.
  • I blant beskrives ombudet som en veiviser, ”klientens advokat”, eller en forhandler som skal bidra til at ressursene imøtekommer klientens behov
Kontakt med Odd Fellow om frivillige

PIO-senteret har siden 2014 hatt et samarbeid med ODD Fellow, losje Eidsvold om frivillig innsats knyttet til pårørende og personlig ombud. Personer fra Odd Fellow har til stor hjelp og glede bistått flere av våre klienter med praktiske og sosialgjøremål som bl.a. flytting og ordne ting i leilighet. Dette organiseres gjennom den enkeltes personlig ombud.  

For statistikk og mer om personlig ombud -  se årsmeldingen til PIO-senteret.

Følgeevaluering av forsøk med personlig ombud i Oslo 2011-2012