Logo - lenke til forsiden

Sjur-fondet: en tilskuddsordning

Støtte til Oslos bydeler til prosjekter og aktiviteter som ivaretar og inkluderer pårørende i det psykiske helsearbeidet

LPP Oslo utlyser en tilskuddsordning for bydelene i Oslo. Bydelene kan søke støtte fra Sjur fondet til prosjekter og aktiviteter som har til formål å ivareta og inkludere pårørende i det psykiske helsearbeidet. Bakgrunn: Sjur Thomas Borgens gave til pårørendearbeid i Oslos bydeler . Gaven på kr 2 000 000,-  er gitt til Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse, Oslo, org.nr. 991 264 426.

Fondet retter seg mot pårørendearbeid i bydelene og skal brukes til å støtte gode pårørendeprosjekter. 

Gavens formål:

Gaven skal brukes til å etablere en ordning som retter seg mot bydelene i Oslo med det formål å ivareta og inkludere pårørende i det psykiske helsearbeidet. Det overordnete målet med ordningen skal være å stimulere til prosjekter og aktiviteter som kan bedre livssituasjonen til brukere og deres pårørende og som er i tråd med nasjonale føringer på pårørendefeltet.

Retningslinjer for tilskuddsordningen:

Tiltakene det søkes støtte til kan ha enten pårørende eller ansatte som målgruppe. Ordningen utlyses to ganger i året: henholdvis 1.mars og 1.oktober.

Hva kan det søkes støtte til:

Prosjekter og aktiviteter som har til formål å ivareta og inkludere pårørende i det psykiske helsearbeidet til beste for brukeren og hans/hennes familie.

I 2019 og 2020 vil prosjekter som har fokus på barn som pårørende bli prioritert.

Eksempel på tiltak som retter seg mot pårørendes egne behov og helse:

  • Kurs i belastningsmestring for pårørende
  • Kurs i grensesetting og kommunikasjon
  • Etablere ordninger for kunnskapsformidling til bruker og pårørende, problemløsning av atferdsproblem, familiestøtte og krisehåndtering.
  • Tiltak som tilgodeser barn som pårørende
  • Tiltak som kan bidra til å avlaste pårørende

Eksempel på tiltak som retter seg mot ansatte:

  • Utarbeide og holde kurs for ansatte i pårørendesamarbeid
  • Etablere ordninger og rutiner for støtte, veiledning og rådgivning av pårørende som har omsorg for psykisk syke
  • Tiltak som godskriver pårørendes kunnskap og erfaringer – hvordan dette kan nyttiggjøres av tjenesteapparatet
  • Innføring av nettverksmøte som metode i det psykiske helsearbeidet

Tiltak som er planlagt videreført i ordinær drift ved tiltaksperiodens slutt vil bli prioritert.

PIO-senteret ønsker å bidra som samarbeidspartner i tiltakene.

Søknaden må inneholde:

Informasjon om søker: Navn på bydel, avdeling og ansvarlig leder og prosjektansvarlig
Tittel på prosjektet – som er beskrivende for mål og innhold
Beskrivelse av prosjektet: Mål (målgruppe), metodikk, forventet nytteverdi, plan for implementering, overføringsverdi, hvordan prosjektet skal evalueres.
Budsjett for hele prosjektet. Det skal redegjøres for annen finansiering og egenfinansiering.
Søknadssum – det forutsettes at det søkes midler til hele prosjektet samlet. Det innvilges midler fortrinnsvis kun en gang til samme formål.

Krav til rapportering: Det skal foreligge en kort statusrapport for prosjektet årlig, samt sluttrapport inkl. evaluering. Rapporten skal inneholde revidert regnskap.
Styret i Sjur-fondet kan også stille andre forutsetninger for tildeling. 

Søknaden vil bli behandlet av Sjur-fondets styre: Styreleder Inger Hagen, fagrepresentant Ellen Østberg, advokat Helge Hjort, pårørenderepresentant Anne-Kristin Hegdal

Søknaden stiles til: post@piosenteret.no

LPP Oslo, Hammersborg torg 3, 0179 Oslo.

For mer informasjon, kontakt: Maren Klungreseth maren@piosenteret.no eller 90 47 34 93. 

Ny søknadsfrist: 1.oktober 2019 og 1.mars 2020

Dokumentet i PDF.

Eksempel på prosjekt med støtte fra Sjur-fondet kan du lese her.