Logo - lenke til forsiden

Sjur-fondet

LPP Oslo utlyser en tilskuddsordning for bydelene i Oslo:

Bakgrunn:

Sjur Thomas Borgens gave til pårørendearbeid i Oslos bydelerGaven på kr 2 000 000,-  er gitt til Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse, Oslo, org.nr. 991 264 426.

Gavens formål:

Gaven skal brukes til å etablere en ordning som retter seg mot bydelene i Oslo med det formål å ivareta og inkludere pårørende i det psykiske helsearbeidet.Det overordnete målet med ordningen skal være å stimulere til prosjekter og aktiviteter som kan bedre livssituasjonen til brukere og deres pårørende og som er i tråd med nasjonale føringer på pårørendefeltet

Retningslinjer for tilskuddsordningen:

Tiltakene det søkes støtte til kan ha enten pårørende eller ansatte som målgruppe. Ordningen utlyses en gang i året.

Hva kan det søkes støtte til?

Prosjekter og aktiviteter som har til formål å ivareta og inkludere pårørende i det psykiske helsearbeidet til beste for brukeren og hans/hennes familie.

Eksempel på tiltak som retter seg mot pårørendes egne behov og helse:

Eksempel på tiltak som kan bidra til å avlaste pårørende:

 • Kurs i belastningsmestring for pårørende
 • Kurs i grensesetting og kommunikasjon
 • Etablere ordninger for kunnskapsformidling til bruker og pårørende,
 • problemløsning av atferdsproblem, familiestøtte og krisehåndtering.
 • Tiltak som tilgodeser barn som pårørende

Eksempel på tiltak som retter seg mot ansatte:

 • Utarbeide og holde kurs for ansatte i pårørendesamarbeid
 • Etablere ordninger og rutiner for støtte, veiledning og rådgivning av
 • pårørende som har omsorg for psykisk syke
 • Tiltak som godskriver pårørendes kunnskap og erfaringer – hvordan dette kan nyttiggjøres av tjenesteapparatet
 • Innføring av nettverksmøte som metode i det psykiske helsearbeidet

Tiltak som er planlagt videreført i ordinær drift ved tiltaksperiodens slutt vil bli prioritert.

PIO-senteret kan bidra som samarbeidspartner i tiltakene.

Søknaden må inneholde

 • Informasjon om søker: Navn på bydel, avdeling og ansvarlig leder og prosjektansvarlig
 • Tittel på prosjektet – som er beskrivende for mål og innhold
 • Beskrivelse av prosjektet: Mål (målgruppe), metodikk, forventet nytteverdi, plan for implementering, overføringsverdi, hvordan prosjektet skal evalueres.
 • Budsjett for hele prosjektet. Det skal redegjøres for annen finansiering og egenfinansiering.
 • Søknadssum – det forutsettes at det søkes midler til hele prosjektet samlet. Det innvilges midler fortrinnsvis kun en gang til samme formål.

Krav til rapportering: Det skal foreligge en kort statusrapport for prosjektet årlig, samt sluttrapport inkl. evaluering. Rapporten skal inneholde revidert regnskap.

Søknaden stiles til:

inger@piosenteret.no
LPP Oslo, Hammersborg torg 3, 0179 Oslo.

Søknaden vil bli behandlet av Sjur-fondets styre v/ styreleder Inger Hagen, bydelsrepresentant Gerd Harriet Lindeberg, advokat Helge Hjort, pårørenderepresentant Anne-Kristin Hegdal

For mer informasjon, kontakt: Inger Hagen, daglig leder LPP Oslo / Pårørendesenteret i Oslo

Søknadsfrist: 1.mars 2018. 

Dokumentet i PDF

Eksempel på prosjekt med støtte i Sjur-fondet